ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБИТИЯ НА „МАСТЪР ИВЕНТС“ ООД

С настоящите общи условия се регулират взаимоотношенията между „Мастър Ивентс“ ООД, наричан по-долу ОРГАНИЗАТОР, от една страна, и участниците в събитията на „Мастър Ивентс“ ООД, наричани по-долу ЗАЯВИТЕЛ, от друга страна.

Запознаването с условията е желателно преди регистрация, тъй като те представляват договор между ОРГАНИЗАТОР и ЗАЯВИТЕЛ.

  1. Покани за събития

Поканите за събитията на ОРГАНИЗАТОРА са актуални към момента на изпращането им. Актуалните дати за събитията, локациите, на които се провеждат, цените за участие в събитието и лекторите са тези, които са обявени на сайта на ОРГАНИЗАТОРА или специално създаден за събитието сайт.

  1. Заявяване на участие

Заявяване на участие се извършва след изпращане на попълнена заявка за участие от страна на ЗАЯВИТЕЛЯ. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за грешно попълнени данни от страна на ЗАЯВИТЕЛЯ. ОРГЗАНИЗАТОРЪТ запазва правото си да не регистрира ЗАЯВИТЕЛЯ при грешно попълнени данни в заявката за участие.

При коректно попълнена заявка за участие, ЗАЯВИТЕЛЯТ следва да получи на посочената електронна поща (имейл) потвърждение и документ за заплащане на таксата. Ако потвърждението не бъде получено в 3 (три) дневен срок от датата на подадената заявка, ЗАЯВИТЕЛЯТ трябва да се свърже с ОРГАНИЗАТОРА.

  1. Заплащане на такса и запазване на място, промени от страна на ЗАЯВИТЕЛЯ

Запазване на място се извършва чрез заплащане таксата за събитие по банков път. ЗАЯВИТЕЛЯТ трябва да заплати таксата най-късно 3 (три) дни преди събитието. Цените в сайта са без ДДС и без начислени отстъпки. Посочената такса, която трябва да заплати ЗАЯВИТЕЛЯТ е посочена в документа, който ЗАЯВИТЕЛЯТ получава след коректно попълнена заявка за участие. Таксата се превежда по посочената в същия документ банкова сметка.

ОРГАНИЗАТОРЪТ не се задължава да пази място на ЗАЯВИТЕЛ, който не е заплатил таксата за събитието в посочения срок. Ако към момента на заплащането свободните места за определено събитие са изчерпани, ЗАЯВИТЕЛЯТ няма да бъде включен в групата за тази дата. В този случай, по договаряне, ОРГАНИЗАТОРЪТ връща на ЗАЯВИТЕЛЯ заплатената сума или го включва в група за следваща удобна за ЗАЯВИТЕЛЯ дата на семинар със същата тема. ЗАЯВИТЕЛЯТ може да отменя максимум 3 (три) пъти датата на явяване за съответното събитие.

При отказ от участие от страна на ЗАЯВИТЕЛЯ, заплатената сума може да бъде възстановена в 14 (четиринадесет) дневен срок след заплащането, но само ако искането за отказ и възстановяване на сума е постъпило не по-късно от 3 (дни) преди деня на събитието. При неявяване на събитие без предизвестие в посочените срокове, от страна на ЗАЯВИТЕЛЯ, заплатената сума не се възстановява, но ЗАЯВИТЕЛЯТ може да се яви на следваща дата за същото събитие.

След заплащане на таксата, ОРГАНИЗАТОРЪТ изпраща фактура за извършеното плащане на електронната поща, предоставена от ЗАЯВИТЕЛЯ.

При невъзможност за явяване на събитието, ЗАЯВИТЕЛЯТ има право да изпрати друг участник на негово място.

  1. Промени, Отлагане, Отмяна на събитие от страна на ОРГАНИЗАТОРA

При промени на дати или място на провеждане, ОРГАНИЗАТОРЪТ уведомява всички ЗАЯВИТЕЛИ. Актуалната информация може да бъде получена по телефон или чрез електронна поща.

ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за възстановяване на заплатените вече суми на ЗАЯВИТЕЛИТЕ при възникнали форсмажорни обстоятелства като земетресение, природни бедствия, война, заплаха от терористичен акт и др. обстоятелства, произлизащи от независещи от ОРГАНИЗАТОРA причини, които възпрепятстват провеждането на събитието.

При отлагане на събитие от страна на ОРГАНИЗАТОРА, когато не са налични форсмажорни обстоятелства, участниците имат избора да получат обратно 100% от заплатената сума или да бъдат прехвърлени за участие в следващи дати на същото събитие.

  1. Лични данни

Посетителите на сайта на ОРГАНИЗАТОРA – www.masterevents.bg могат да го разглеждат свободно, без да са длъжни да попълват каквито и да са регистрационни форми и да въвеждат каквито и да било лични данни. В случай, че посетител реши да осъществи контакт с ОРГАНИЗАТОРA или да бъде ЗАЯВИТЕЛ, попълвайки заявката за участие, е необходимо е да изпрати данни на ОРГАНИЗАТОРИТЕ, които не се явяват лични, по смисъла на ЗЗЛД.

Получените от ЗАЯВИТЕЛЯ данни, няма да бъдат използвани за никакви цели, които не са свързани със събитията на ОРГАНИЗАТОРA. ОРГАНИЗАТОРЪТ не продава, не заменя, не дава под наем и не отстъпва на трети лица изпратените от своите ЗАЯВИТЕЛИ данни. Данни на ЗАЯВИТЕЛ могат да бъдат използвани за подготовка на материали. Тези данни се органичават до имена на ЗАЯВИТЕЛЯ и име на компанията, в която ЗАЯВИТЕЛЯТ работи. Предоставените данни могат да бъдат използвани за информиране на ЗАЯВИТЕЛЯ за новостите и дейността на ОРГАНИЗАТОРА.  Приемайки общите условия на ОРГАНИЗАТОРА, ЗАЯВИТЕЛЯТ се съгласява да бъде сниман в залата и извън нея по време на събитието. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да използва всички снимки от събитието с маркетингови цели и притежава авторските права върху снимките.

  1. По време на събитието

Услугите за обяд и кафе-паузи са предоставени от външен изпълнител/хотел, който изцяло и самостоятелно отговаря за качеството и безопасността на напитките и храните. При специални изисквания към храната (диабетици, вегетарианци) от страна на ЗАЯВИТЕЛЯ, това трябва да бъде заявено  при заявяването на участие.

ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за изчезнали вещи, загуби или кражби по време на събитието. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за наранявания на хора и вещи по време на събитието. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за преки или косвени последващи загуби, възникнали в следствие на участието на ЗАЯВИТЕЛЯ в събитието.

Мобилните телефони на ЗАЯВИТЕЛИТЕ трябва да бъдат с изключен звук и не могат да бъдат ползвани за разговори в залата по време на събитието.

Командировъчни заповеди могат да бъдат заверени на място от ОРГАНИЗАТОРА или от домакина на събитието.

  1. Авторски права

Слайдовете за мултимедия и всички други учебно-демонстрационни материали са запазена собственост на ОРГАНИЗАТОРА или авторите на материалите и не се раздават нито по време, нито след събитието, освен ако техни копия не са включени в тетрадка за водене на учебни записки.

ЗАЯВИТЕЛЯТ няма право да предоставя на трети лица учебни материали от събитието, както и да договаря с лекторите за събития, консултации и др., без съгласието на ОРГАНИЗАТОРА.

  1. Други

Линковете от сайта на ОРГАНИЗАТОРА – www.masterevents.bg към външни интернет страници представляват само потенциален източник на допълнителна информация и ОРГАНИЗАТОРA не поема никаква отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях.

Основната цел на сайта на ОРГАНИЗАТОРA www.masterevents.bg е да предостави на своите потребители информация за организирането и провеждането от страна на „Мастър Ивентс“ ООД събития, обучения и семинари. През сайта не се извършва търговска дейност, по смисъла на Закона за електронната търговия.

Отношенията между ОРГАНИЗАТОРА и ЗАЯВИТЕЛИТЕ ще се уреждат и тълкуват изключително в съответствие със законите на Република България.

За препоръки, забалежки и въпроси ни пишете на office@masterevents.bg