Master Events ви кани на полудневен ОНЛАЙН семинар:

Новият Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или
публично оповестяващи информация за нарушения.

Директива (ЕС) 2019/1937 относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза

✓ Цели, действие и приложимост на новия закон.

✓ Задължени лица - работодатели в публичния, частния сектор и общините.

✓ Средства за подаване на сигнали, регистър на сигналите. Документиране.

✓ Глоби и санкции за организациите. Отговорност на лицата, подаващи сигнали.

30 март 2023 - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ -  НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА! 

25 април 2023 - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ -  Oставащи места - 3 

Местата са ограничени с цел по-ефективно протичане на обучението и усвояване на материала!

Директива (ЕС) 2019/1937

☑️  Отлична презентация и усвояване на материала
☑️  Отговори на вашите въпроси и казуси
☑️  Иновативна и лесна за използване онлайн платформа за обучения
☑️  100% гаранция за удовлетворение (или ви връщаме парите)!

В „Държавен вестник“ (извънреден брой № 11) бе  обнародван приетият от Народното събрание Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. С него се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза, известна като Whistleblower Directive.

Законът е задължителен за прилагане от:

  • работодателите в публичния сектор с изключение на общините с население под под 10 000 души или по-малко от 50 работници или служители; Общините, изключени от обхвата на закона, могат да споделят ресурси за получаване на сигнали за нарушения и за предприемане на последващи действия по тях.
  • работодателите в частния сектор с 50 и повече работници или служители;
  • работодателите в частния сектор независимо от броя на работниците или служителите, ако осъществяваната от тях дейност попада в приложното поле на актовете на Европейския съюз, посочени в част I, буква "Б" и част II от приложението към чл. 3, ал. 1 и 3.

Законът влиза в сила от 4 май 2023 г., като разпоредбите, касаещи работодателите в частния сектор, които имат между 50 и 249 работници или служители, влиза в сила от 17 декември 2023 г. 

 

Целта на закона е да се осигури защита на онези лица, които подават сигнали за нередности. Подаването на сигнали за нередности е конституционна възможност, предвидена в редица нормативни актове на национално и на европейско ниво. На практика всяко лице може да подаде сигнал за корупция, конфликт на интереси, за злоупотреба с европейски средства, за неспазване на трудовото законодателство и въобще за неспазване на конкретна уредба в дадена област. Като че ли обаче предвидените средства за подаване на сигнали и по-конкретно до колко ефективно се работи по тях, в какви срокове и защитени ли са лицата, подали сигнал, не са уредени в пълнота. Директива (ЕС) 2019/1937 относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза, за краткост по-долу наричана “Директива” и създадения въз основа на същия Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи

 

I модул - 09:00 - 11:00 ч.

1. Цели и действие на новия закон:

а/ Какви цели си поставя новият закон, кого защитава, от какво и как се гарантира защитата на лицата, подали сигнали за нередности?
б/ За какви сигнали може да се подава сигнал и от кой момент се гарантира защита на сигналоподателя?
в/ Какви са задълженията на работодателите в публичния, в частния сектор и на общините?
г/ От кога влиза в сила новият закон за българските работодатели?
д/ Какво наложи Европейския съюз да създаде Директивата?
е/ Как се прилага законът при наличието на друга уредба за подаване на сигнали за нарушения?

 

2. Задължени лица, които следва да прилагат закона:

а/ работодатели в публичния сектор, включително общини;
б/ работодатели в частния сектор с 50 и повече служители;
в/ работодатели в частния сектор независимо от броя служители, ако предметът им на дейност попада в приложното поле на актовете на ЕС (вж. т. 4).

За част от задължените субекти са налице облекчения в прилагането на закона.

 

3. Лица, на които се полага защитата, предоставена от закона:

а/ сигнализиращи лица, подали вътрешно или външно сигнал, включително чрез публично оповестяване:
- служители от частния и от публичния сектор, работещи в горепосочените предприятия, които са получили информация за нарушения в работен контекст, вкл. настоящи, бивши и бъдещи служители, както и кандидати за работа;
- изпълнители по граждански договори, натоварени с ангажименти по повод директивата (доброволци, стажанти, консултанти, самостоятелно заети лица);
- съдружници, акционери, собственици на капитал в предприятие, членове на управителен и конролен орган;
б/ колеги и роднини на сигнализиращите лица;
в/ лица, които помагат на сигнализиращите лица;
г/ свързани със съгнализиращия лица;
д/ юридически лица, за които работи сигнализиращото лице или в които има дялово участие;

 

 4. Области, в които се прилага законът. Засегнати предприятия и лица:

а/ обществени поръчки, концесии и европейско финансиране - предприятия и лица, предлагащи строителство, доставки на стоки и услуги, включително в сектора на водата, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и др.;
б/ финансови услуги, продукти и пазари, изпиране на пари, финансиране на тероризма - банкови, кредитни институции, застрахователни дружества, инвестиционни посредници, дружества за електронни пари;
в/ производство и дистрибуция на стоки - продажба на всякакви стоки, в това число на промишлените продукти, моторни превозни средства и компоненти за тях, чувствителни и опасни стоки (оръжия, взривни вещества и такива във връзка с отбраната) и др.;
г/ безопасност на храните и фуражите, здраве на животните и хуманно отношение към тях - предприятия и лица, предлагащи и произвеждащи храни, включително от растителен и животински произход;
д/ безопасност на транспорта (железопътен, морски и автомобилен транспорт, гражданско въздухоплаване), включително безопасност на пътната инфраструктура;
е/ защита на личните данни - предприятия и лица, които в хода на дейността си обработват лични данни, особено предприятия в областта на електронните комуникации, сигурност на мрежите и информационните системи;
е/ разходване на европейски средства;
ж/ опазване на околната среда - публични и частни предприятия и лица, чиято дейност би могла да застраши околната среда (енергия от възобновяеми източници, дейности в областта на парникови газове, химикали, биологични продукти, развитие и управление на отпадъци, дейности с опасни химикали, замърсяване на води, въздух и шумово замърсяване, включително от превозни средства, управление на водите и почвата, риболовни дейности, търговци на дървени изделия и др.) ;
з/ нарушения на трудовото право и безопасността на труда;
и/ обществено здраве - предприятия и лица, предлагащи здравни услуги или производство и дистрибуция на лекарствени продукти и изделия;
й/ защита на потребителите - предприятия и лица, чиято дейност засяга потребителите;
к/ други области.

 

5. Същност на задълженията и забраните за предприятията и критерии за приложимост:

а/ Вътрешно подаване на сигнали.
- създаване на канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и изискванията на закона;
- създаване и обезпечаване на процедури относно реда за подаване на вътрешни сигнали;
- техническо обезпечаване на подаването на вътрешни сигнали, тяхното приемане и предприемане на последващи действия;
- процедури и срокове за разглеждане на сигнала и произнасяне; препращане на сигнала до други държавни органи;
- администратор на вътрешни сигнали - вътрешно лице /служител/, отдел в предприятието или външен консултант - изисквания към администратора и документиране, задължения;
- други лица, извършващи последващи действия по сигнала;
- обработване на лични данни; водене на регистър за сигналите;
- прекратяване на проверката по сигнала;
- облекчения за някои задължени лица - общ канал за вътрешно подаване на сигнал и споделяне на ресурси (общини с население до 10 000 души или по-малко от 50 служители, работодатели в частния сектор с общ брой от 50 до 249 служители);
- външен одит от Омбудсмана на Република България спрямо Комисията по отношение изпълнението на задълженията по закона и коректната работа със сигналите и защитата на техните податели;

б/ Обучение на служителите/изпълнителите.
- задължение за предоставяне на информация за процедурата по подаване на вътрешни сигнали, редът за тяхното разглеждане и решаване, правата на лицата, подали сигнал;
- задължение за обратна връзка; срокове;

в/ Защита и права на подаващите сигнали за нарушения. Същност.
- Право на информация относно сигнала и предприетите действия по проверката;
- Право на изслушване;
- Право на възражения относно събраните доказателства;
- Право на представяне на доказателства;
- Право на сигнал до държавен орган

г/ Забрана за ответни действия с цел “отмъщение”. Мерки за подкрепа.

 

II модул - 11:30 - 13:00 ч

6. Средства за подаване на сигнали.

а/ вътрешни канали - процедура в рамките на предприятието;
- устно сигнализиране (по телефон, лично, чрез система за гласови съобщения);
- писмено сигнализиране (електронна поща, адрес);
- изисквания към съдържанието на писмения сигнал;
б/ външно подаване на сигнали до Комисия за защита на личните данни и препращане от страна на Комисията на сигнали до компетентните по оплакването държавни органи; външен сигнал до европейски органи, институции и служби; задължения и процедури;
- изисквания към външния канал и към служителите, регистриращи и разглеждащи сигнали;
- начин на сигнализиране;
- правомощия на Комисията при извършване на проверката;
- разглеждане на сигнали с приоритет;
- доклади;
в/ публично оповестяване - чрез социални мрежи, онлайн платформи или медии; предпоставки; особености при защитата на сигналоподателя;

 

7. Поверителност, обработване на лични данни. Регистър на сигналите. Документиране;

 

8. Изисквания към съдържанието на сигнала. Основателност и вярност на сигнала и опазване на самоличността на сигналоподателя;

 

9. Отговорност на лицата, подаващи сигнали. Защита срещу неверни сигнали и злоупотреба с права от страна на защитените лица - обезщетение по гражданския закон; наказателна отговорност;

 

10. Освобождаване от отговорност на лицата, подаващи сигнали.

 

11. Съотношение на нарушенията по новата директива с българското законодателство - престъпления по Наказателния кодекс; нарушения по Закона за защита на личните данни, права по Административнопроцесуалния кодекс и др.

 

12. Санкции.

- Глоби и санкции при неизпълнение на задължението за създаване на канал за вътрешно санкциониране, отговарящ на изискванията на закона и за неизпълнение на изискването за писмени процедури и информация, както и за възпрепят (от 1 000 до 20 000 лв., а при повторност: 30 000 лв.)
- Глоби за лица, които възпрепятстват подаване на сигнал, непредприемане на действия по сигнала и непредоставяне на информация на сигналоподателя (от 400 до 4000 лв.);
- Глоби за лица, които предприемат отмъстителни действия срещу сигналоподателя или цели увреждането му (от 2000 до 8000 лв.);
- Глоби за лица, които нарушават задължението за поверителност (от 400 до 4000 лв.);
- Глоби за недобросъвестни податели на сигнали, съдържащи невярна информация (от 3000 до 7000 лв.);
- Съставяне на актове и наказателни постановления, приложими правила и процедуси, обжалване и съдебен контрол;

 
III модул - 13:00 ч. - 13:30 ч. /въпроси и отговори/

 

30 март 2023 - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ -  НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА! 

25 април 2023 - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ -  Oставащи места - 3 

*За максимално ефективно провеждане на обучението, онлайн достъпът е ограничен до 50 участника! Местата се изчерпват бързо! Направете регистрация сега!

Начин на провеждане: Обучението ще се проведе онлайн, като за целта Ви е необходима интернет връзка и устройство за достъп (телефон, лаптоп, компютър или др. устройство). Ще получите линк за достъп до обучението.

165 лв. без ДДС  130 лв. без ДДС на участник при регистрация до 16.04.2023 г.

Допълнителнa отстъпкa:
- 10% при регистрация на 2 или повече участника от една организация

Плащането се извършва по банков път, по проформа фактура, която ще получите по е-мейл след регистрацията. На посочената цена се начислява ДДС.

 

Всички участници ще получат PDF дигитален сертификат за преминато обучение на тема "Новият Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.". Документът ще бъде изпратен по е-мейл след обучението.

 

 

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:

За регистрация на повече участници, моля, пишете ни на office@masterevents.bg или се свържете с нас на:

  • Моб.: 0896 19 19 24
  • e-mail: office@masterevents.bg

Водещи обучението:

Adv. Radostina Hadjieva
Адв. Михаела Димитрова

Адв. Радостина Хаджиева е управляващ съдружник в Адвокатско д-во „Димитрова и Хаджиева“. Специализира в областта на трудовото, конкурентното и потребителското право, интелектуалната собственост, разрешителни и лицензионни процедури, както и сделки с недвижими имотиУчаствала е и в редица сделки с търговски дружества, извършващи дейност в страната и чужбина, в това число свързани с инвестиционни проекти. Адв. Хаджиева е вписан Медиатор към Министерство на правосъдието. През последните години на своята професионална дейност адв. Хаджиева консултира преимуществено работодатели, финансови институции, лизингови компании и онлайн търговци. 

Адв. Михаела Димитрова е управляващ съдружник в Адвокатско д-во "Димитрова и Хаджиева". От 2012 год. до настоящия момент консултира работодатели в областта на трудовото право както и европейски дружества, търгуващи он- и офлайн в рамките на Европейския съюз. През 2020 г. адв. Димитрова става автор на "Електронен наръчник за онлайн търговеца", включващ над 150 страници практически указания и съвети за онлайн търговците, покриващи въпроси от сферата на потребителското, конкурентото право, защитата на лични данни и търговските марки. Адв. Димитрова е провеждала множество семинари в областта на онлайн търговията и защитата на лични данни.

Семинарът е подходящ за:

✔ Работодателите в публичния сектор;
✔ Работодателите в частния сектор, независимо от броя на работниците или служителите, включително търговски дружества, неправителствени организации, свободни професии;
✔ Работодателите в частния сектор с 50 и повече работници или служители;
✔ Мениджъри и ръководители в тези предприятия;
✔ Лица (служители или изпълнители), които ще бъдат натоварени със задълженията по закона.

Програма:

08:45 - 09:30 - Влизане в платформата
09:30 - 11:00 - Лекция 1
11:00 - 11:30 - Почивка
11:30 - 13:00 - Лекция 2
13:00 - 13:30 - Въпроси и отговори