Master Events ви кани на полудневен ОНЛАЙН семинар:

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019 / 1937

✓ Новата директива на ЕС за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения.

✓ Нови изисквания към работодателите и бизнеса - кои са задължени лица?

✓ Забрани за предприятията и критерии за приложимост. Отговорност на лицата, подаващи сигнали.

25 февруари 2022 - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ -  Oставащи места - 21 

Обучението има за цел да разясни изискванията на европейската директива за защита на лицата,
подаващи сигнали за нарушения. Директивата предстои да бъде транспонирана със закон в българското законодателство.
Нови задължения и очаквани промени през 2022 г. засягащи работодателите и бизнеса.

Директива (ЕС) 2019/1937

☑️  Отлична презентация и усвояване на материала
☑️  Отговори на вашите въпроси и казуси
☑️  Иновативна и лесна за използване онлайн платформа за обучения

I модул - 09:00 - 11:00 ч.

1. Цели и действие на директивата:

 • Защо беше приета новата директива и какви са нейните цели?
 • Задължителна ли е директивата в България? Какво трябва да знаем?

2. Задължени лица по директивата:

 • Частни и публични предприятия с 50 или повече работници, включително търговски дружества, неправителствени организации, свободни професии;
 • Други предприятия по силата на европейски регламенти;
 • Сигнализиращи лица и техните колеги и роднини;
 • Служители от частния и от публичния сектор, работещи в горепосочените предприятия, които са получили информация за нарушения в работен контекст, вкл. бивши или бъдещи служители;
 • Изпълнители по граждански договори, натоварени с ангажименти по повод директивата (стажанти, консултанти, самостоятелно заети лица);

3. Области, в които се прилага директивата. Засегнати предприятия:

 • Обществени поръчки и европейско финансиране - строителство, стоки, услуги и др.;
 • Финансови услуги, изпиране на пари;
 • Производство и дистрибуция  на стоки, безопасност на продуктите и на животните;
 • Безопасност на транспорта и на храните;
 • Защита на личните данни;
 • Разходване на европейски средства;
 • Опазване на околната среда;
 • Нарушения на трудовото право и безопасността на труда;
 • Обществено здраве;
 • Защита на потребителите;
 • Данъчно облагане и конкуренция;
 • Компютърна и информационна сигурност;
 • Други области.

4. Същност на задълженията и забраните за предприятията и критерии за приложимост:

     а/ Подаване на сигнали (вътрешни и външни) от служители.

 • създаване на подходящи вътрешни процедури за приемане на сигнали и за предприемане на последващи действия по тях;
 • възлагане на дейността на вътрешно лице /служител/, отдел в предприятието или външен консултант;
 • техническо обезпечаване на подаването на сигнали.
 • задължение за разглеждане на сигнала;
 • обработване на лични данни; водене на регистър за сигналите и др.
 • изискване за основателност на сигнала;

     б/ Обучение на служителите/изпълнителите.

 • задължение за предоставяне на информация за процедурата;
 • задължение за обратна връзка; срокове;

     в/ Защита на подаващите сигнали за нарушения. Същност.

     г/ Забрана за ответни действия с цел “отмъщение” - мерки, примери;


II модул - 11:30 - 13:00 ч

1. Лица, за които се отнася защитата:

 • Категории защитени лица - работници и служители, кандидати за работа, бивши работници и служители, стажанти, консултанти, самостоятелно заети лица, предоставящи услуги, работещи на свободна практика, изпълнители, подизпълнители и доставчици, колеги и роднини на сигнализиращите лица;
 • Защита срещу неверни сигнали и злоупотреба с права от страна на защитените лица - обезщетение по гражданския закон; наказателна отговорност;

2. Средства за подаване на сигнали:

 • Вътрешни канали - процедура в рамките на предприятието;
 • Външно подаване на сигнали - чрез компетентни държавни органи; задължения и процедури;
 • Публично оповестяване - чрез социални мрежи, онлайн платформи или медии; предпоставки;

3. Отговорност на лицата, подаващи сигнали.

Съотношение на нарушенията по новата директива с българското законодателство - престъпления по Наказателния кодекс; нарушения по Закона за защита на личните данни, права по Административнопроцесуалния кодекс и др.

4. Санкции.

Въпроси и отговори - 13:00 - 13:30 ч

25 февруари 2022 - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ -  Oставащи места - 21 

*За максимално ефективно провеждане на обучението, онлайн достъпът е ограничен до 40 участника! Местата се изчерпват бързо! Направете регистрация сега!

Начин на провеждане: Обучението ще се проведе онлайн, като за целта Ви е необходима интернет връзка и устройство за достъп (телефон, лаптоп, компютър или др. устройство). Ще получите линк за достъп до обучението.

150 лв. 95 лв. без ДДС на участник при регистрация до 31 януари 2022 г.

Допълнителни отстъпки:
• 10% при регистрация на 2 или повече участника от една организация

Плащането се извършва по банков път, по проформа фактура, която ще получите по е-мейл след регистрацията. На посочената цена се начислява ДДС.

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:

За регистрация на повече участници, моля, пишете ни на office@masterevents.bg или се свържете с нас на:

 • Тел.: 02 469 03 83
 • Моб.: 0896 19 19 24
 • e-mail: office@masterevents.bg

Водещи обучението:

Adv. Radostina Hadjieva
Адв. Михаела Димитрова

Адв. Радостина Хаджиева е управляващ съдружник в Адвокатско д-во „Димитрова и Хаджиева“. Специализира в областта на трудовото, конкурентното и потребителското право, интелектуалната собственост, разрешителни и лицензионни процедури, както и сделки с недвижими имотиУчаствала е и в редица сделки с търговски дружества, извършващи дейност в страната и чужбина, в това число свързани с инвестиционни проекти. Адв. Хаджиева е вписан Медиатор към Министерство на правосъдието. През последните години на своята професионална дейност адв. Хаджиева консултира преимуществено работодатели, финансови институции, лизингови компании и онлайн търговци. 

Адв. Михаела Димитрова е управляващ съдружник в Адвокатско д-во "Димитрова и Хаджиева". От 2012 год. до настоящия момент консултира работодатели в областта на трудовото право както и европейски дружества, търгуващи он- и офлайн в рамките на Европейския съюз. През 2020 г. адв. Димитрова става автор на "Електронен наръчник за онлайн търговеца", включващ над 150 страници практически указания и съвети за онлайн търговците, покриващи въпроси от сферата на потребителското, конкурентото право, защитата на лични данни и търговските марки. Адв. Димитрова е провеждала множество семинари в областта на онлайн търговията и защитата на лични данни.

Семинарът е подходящ за:

✔ Частни и публични предприятия с 50 или повече работници, включително търговски дружества, неправителствени организации, свободни професии;
✔ Други предприятия по силата на европейски регламенти;
✔ сигнализиращи лица и техните колеги и роднини;
✔ служители от частния и от публичния сектор, работещи в горепосочените предприятия, които са получили информация за нарушения в работен контекст, вкл. бивши или бъдещи служители;
✔ изпълнители по граждански договори, натоварени с ангажименти по повод директивата (стажанти, консултанти, самостоятелно заети лица);

Програма:

08:45 - 09:30 - Влизане в платформата
09:30 - 11:00 - Лекция 1
11:00 - 11:30 - Почивка
11:30 - 13:00 - Лекция 2
13:00 - 13:30 - Въпроси и отговори