Master Events ви кани на полудневен ОНЛАЙН семинар:

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019 / 1937

✓ Новата директива на ЕС за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения.

✓ Нови изисквания към работодателите и бизнеса - кои са задължени лица?

✓ Забрани за предприятията и критерии за приложимост. Отговорност на лицата, подаващи сигнали.

25 февруари 2022 - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ -  Oставащи места - 1 

Обучението има за цел да разясни изискванията на европейската директива за защита на лицата,
подаващи сигнали за нарушения. Директивата предстои да бъде транспонирана със закон в българското законодателство.
Нови задължения и очаквани промени през 2022 г. засягащи работодателите и бизнеса.

Директива (ЕС) 2019/1937

☑️  Отлична презентация и усвояване на материала
☑️  Отговори на вашите въпроси и казуси
☑️  Иновативна и лесна за използване онлайн платформа за обучения

I модул - 09:00 - 11:00 ч.

1. Цели и действие на директивата:

 • Защо беше приета новата директива и какви са нейните цели?
 • Задължителна ли е директивата в България? Какво трябва да знаем?

2. Задължени лица по директивата:

 • Частни и публични предприятия с 50 или повече работници, включително търговски дружества, неправителствени организации, свободни професии;
 • Други предприятия по силата на европейски регламенти;
 • Сигнализиращи лица и техните колеги и роднини;
 • Служители от частния и от публичния сектор, работещи в горепосочените предприятия, които са получили информация за нарушения в работен контекст, вкл. бивши или бъдещи служители;
 • Изпълнители по граждански договори, натоварени с ангажименти по повод директивата (стажанти, консултанти, самостоятелно заети лица);

3. Области, в които се прилага директивата. Засегнати предприятия:

 • Обществени поръчки и европейско финансиране - строителство, стоки, услуги и др.;
 • Финансови услуги, изпиране на пари;
 • Производство и дистрибуция  на стоки, безопасност на продуктите и на животните;
 • Безопасност на транспорта и на храните;
 • Защита на личните данни;
 • Разходване на европейски средства;
 • Опазване на околната среда;
 • Нарушения на трудовото право и безопасността на труда;
 • Обществено здраве;
 • Защита на потребителите;
 • Данъчно облагане и конкуренция;
 • Компютърна и информационна сигурност;
 • Други области.

4. Същност на задълженията и забраните за предприятията и критерии за приложимост:

     а/ Подаване на сигнали (вътрешни и външни) от служители.

 • създаване на подходящи вътрешни процедури за приемане на сигнали и за предприемане на последващи действия по тях;
 • възлагане на дейността на вътрешно лице /служител/, отдел в предприятието или външен консултант;
 • техническо обезпечаване на подаването на сигнали.
 • задължение за разглеждане на сигнала;
 • обработване на лични данни; водене на регистър за сигналите и др.
 • изискване за основателност на сигнала;

     б/ Обучение на служителите/изпълнителите.

 • задължение за предоставяне на информация за процедурата;
 • задължение за обратна връзка; срокове;

     в/ Защита на подаващите сигнали за нарушения. Същност.

     г/ Забрана за ответни действия с цел “отмъщение” - мерки, примери;


II модул - 11:30 - 13:00 ч

1. Лица, за които се отнася защитата:

 • Категории защитени лица - работници и служители, кандидати за работа, бивши работници и служители, стажанти, консултанти, самостоятелно заети лица, предоставящи услуги, работещи на свободна практика, изпълнители, подизпълнители и доставчици, колеги и роднини на сигнализиращите лица;
 • Защита срещу неверни сигнали и злоупотреба с права от страна на защитените лица - обезщетение по гражданския закон; наказателна отговорност;

2. Средства за подаване на сигнали:

 • Вътрешни канали - процедура в рамките на предприятието;
 • Външно подаване на сигнали - чрез компетентни държавни органи; задължения и процедури;
 • Публично оповестяване - чрез социални мрежи, онлайн платформи или медии; предпоставки;

3. Отговорност на лицата, подаващи сигнали.

Съотношение на нарушенията по новата директива с българското законодателство - престъпления по Наказателния кодекс; нарушения по Закона за защита на личните данни, права по Административнопроцесуалния кодекс и др.

4. Санкции.

Въпроси и отговори - 13:00 - 13:30 ч

25 февруари 2022 - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ -  Oставащи места - 1 

*За максимално ефективно провеждане на обучението, онлайн достъпът е ограничен до 40 участника! Местата се изчерпват бързо! Направете регистрация сега!

Начин на провеждане: Обучението ще се проведе онлайн, като за целта Ви е необходима интернет връзка и устройство за достъп (телефон, лаптоп, компютър или др. устройство). Ще получите линк за достъп до обучението.

120 лв. без ДДС на участник

Допълнителни отстъпки:
• 10% при регистрация на 2 или повече участника от една организация

Плащането се извършва по банков път, по проформа фактура, която ще получите по е-мейл след регистрацията. На посочената цена се начислява ДДС.

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:

За регистрация на повече участници, моля, пишете ни на office@masterevents.bg или се свържете с нас на:

 • Тел.: 02 469 03 83
 • Моб.: 0896 19 19 24
 • e-mail: office@masterevents.bg

Водещи обучението:

Adv. Radostina Hadjieva
Адв. Михаела Димитрова

Адв. Радостина Хаджиева е управляващ съдружник в Адвокатско д-во „Димитрова и Хаджиева“. Специализира в областта на трудовото, конкурентното и потребителското право, интелектуалната собственост, разрешителни и лицензионни процедури, както и сделки с недвижими имотиУчаствала е и в редица сделки с търговски дружества, извършващи дейност в страната и чужбина, в това число свързани с инвестиционни проекти. Адв. Хаджиева е вписан Медиатор към Министерство на правосъдието. През последните години на своята професионална дейност адв. Хаджиева консултира преимуществено работодатели, финансови институции, лизингови компании и онлайн търговци. 

Адв. Михаела Димитрова е управляващ съдружник в Адвокатско д-во "Димитрова и Хаджиева". От 2012 год. до настоящия момент консултира работодатели в областта на трудовото право както и европейски дружества, търгуващи он- и офлайн в рамките на Европейския съюз. През 2020 г. адв. Димитрова става автор на "Електронен наръчник за онлайн търговеца", включващ над 150 страници практически указания и съвети за онлайн търговците, покриващи въпроси от сферата на потребителското, конкурентото право, защитата на лични данни и търговските марки. Адв. Димитрова е провеждала множество семинари в областта на онлайн търговията и защитата на лични данни.

Семинарът е подходящ за:

✔ Частни и публични предприятия с 50 или повече работници, включително търговски дружества, неправителствени организации, свободни професии;
✔ Други предприятия по силата на европейски регламенти;
✔ сигнализиращи лица и техните колеги и роднини;
✔ служители от частния и от публичния сектор, работещи в горепосочените предприятия, които са получили информация за нарушения в работен контекст, вкл. бивши или бъдещи служители;
✔ изпълнители по граждански договори, натоварени с ангажименти по повод директивата (стажанти, консултанти, самостоятелно заети лица);

Програма:

08:45 - 09:30 - Влизане в платформата
09:30 - 11:00 - Лекция 1
11:00 - 11:30 - Почивка
11:30 - 13:00 - Лекция 2
13:00 - 13:30 - Въпроси и отговори