Master Events ви кани на полудневен ОНЛАЙН семинар:

Правна регулация на платформите за онлайн стоки и услуги и отношенията им с търговците

Новият Регламент 2019/1150, приложим от 12 юли 2020 г.

Platform-to-business relations (P2B regulation)

2 юли 2020 - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

P2B regulation

На 12 юли 2020 г. започва прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги (P2B Регламент). Регламентът урежда за пръв път въпроси от значение в отношенията между платформите и търговците, предлагащи стоки и услуги чрез тях. Законът ще бъде задължителен и за платформи, учредени в държави извън ЕС, в случай че търговците, използващи платформата са установени в Съюза и поне част от предлаганата стока или услуга е насочена към европейски потребители.

I. Отношения между платформата и търговците. Права и задължения между страните. Отговорност спрямо трети лица.

II. Задължения на платформите за масово предлагане и пазаруване спрямо потребителите (клиенти) и спрямо търговците.

А. ОТНОШЕНИЯ ПЛАТФОРМА - ПОТРЕБИТЕЛИ:

 • Прозрачна информация относно събирането, споделянето и използването на лични данни на потребители от платформите, включително посредством свързването на платформите с други сайтове, в това число социални мрежи;
 • Прозрачна информация относно филтрирането и персонализирането на предоставената от потребителите на платформите информация, когато тази информация влияе върху съдържанието, което се предлагане на потребителите;
 • Предвиждане на разнообразни механизми за идентификация на потребителите и осигуряване на достъп до платформи и услуги, включително чрез удостоверяване на самоличност с електронен подпис, документи за самоличност, банкови карти;
 • Осигуряване на надеждни, безпристрастни и обективни рецензии (ревюта) на стоки и услуги вместо фалшиви такива.;
 • Ясно означаване на спонсорираните резултати от търсения и системи за онлайн оценяване и рецензии;

Б. ОТНОШЕНИЯ ПЛАТФОРМА – ТЪРГОВЦИ, ПРЕДЛАГАЩИ СТОКИ И УСЛУГИ В ПЛАТФОРМАТА

1) Прозрачни условия, уреждащи отношенията между платформата и търговеца и по-конкретно:

 • Изчерпателно и ясно посочване на условията и изискванията за достъп на търговеца до платформата;
 • Изчерпателно описание на случаите и процедурите, при които достъп на търговеца може да бъде временно спрян, блокиран, ограничен или окончателно преустановен;
 • Предварително мотивиране на причините за ограничаване, спиране или прекратяване на достъпа на търговци;
 • Прозрачни ценови тарифи на платформите;
 • Прозрачна информация относно използването на данните за търговците и техните сделки от платформите;
 • Прозрачни правила относно класирания на стоки и услуги в платформите – предвиждане на ясен ред за показване на резултати от търсения в платформите, включително предвиждане на влиянието на условията за класиране при пряко или косвено заплащане на възнаграждение;
 • Лоялна конкуренция между платформите и търговците;
 • Идентификация и прозрачност на личността на търговеца;
 • Предварително информиране за промени в общите условия;
 • Ясно и изчерпателно уреждане на процеса по обмяна на данни, в това число и лични, между платформата и търговеца;
 • Уредба на ограниченията, налагани от платформите за предлагане от търговците на стоки и услуги по други канали;
 • Уредба на правоотношенията между страните по повод авторски права, търговски марки, фотографии, описания, права на интелектуална собственост и др.

2) Забрана на някои нелоялни практики, използвани от платформите и по-конкретно:

 • Прозрачно класиране на търговците в платформите;
 • Прозрачно описание на предимствата, които платформите предоставят на своите стоки и услуги спрямо тези, предлагани от други търговци в платформата;
 • Премахване на опасността от внезапно и немотивирано блокиране на потребителски акаунти на търговци от платформите;
 • Възможност за обжалване при блокиране на достъп;
 • Прости и разбираеми условия и предоставяне на предизвестие за промени в Общите условия с достатъчни срокове за предизвестяване;

3. Улеснена обработка на жалби от търговци срещу действия на платформите

 • Вътрешна система за обработка на жалби в помощ на бизнес ползвателите;
 • Медиатори и посредници при разрешаване на спорове;
 • Публикуване на отчети от платформите - статистически данни относно ефективността на техните вътрешни системи за обработване на жалби;

4. Отговорност при неспазване на Регламента – подаване на жалби в съда срещу платформите от стопански сдружения на търговците, предлагащи стоки и услуги чрез платформите;

 

5. Роля на Обсерваторията за онлайн платформите, създадена от ЕС

 

6. Отговорност на платформите и търговците:

 • Спрямо правата на потребителите (прозрачна информация, право на отказ, рекламация);
 • Спрямо правата на потребителите субекти на данни за защита на личните им данни (на достъп до данни, на изтриване, редактиране, ограничаване на обработката и др.);
 • Спрямо информацията, обработвана от платформите като посредници – информация за потребителите и за търговците и тяхната дейност (обем продажби, финансови транзакции и др.);
 • Спрямо нарушения в областта на авторското право, търговските марки и правото на интелектуална собственост, допуснати от платформата и или от търговците;
 • Спрямо нарушения в областта на данъчното законодателство, допуснати от платформата и или от търговците;

7. Търговските тайни и ноу-хау под призмата на P2B Регламента - Директива (EC) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване.

 

*Други нормативни актове, които ще бъдат разгледани частично по време на обучението:

 • Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия).
 • Директива 2000/31/ЕО за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар.
 • Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост.
 • Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации).
 • Директива (ЕС) 2016/680 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета.
 • Директива (EC) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване.
 • Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики.
 • Директива 2006/114/ЕО относно заблуждаващата и сравнителната реклама.
 • Директива 93/13/ЕИО на Съвета относно неравноправните клаузи в потребителските договори.

2 юли 2020 - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ [ Оставащи места - 15 ]

*За максимално ефективно провеждане на обучението, онлайн достъпът е ограничен до 50 участника! Местата се изчерпват бързо! Направете регистрация сега!

85 лв. без ДДС при регистрация до 26 юни 2020
След  26 юни таксата за участие е 120 лв. без ДДС

 

Допълнителни отстъпки:
• 10% при регистрация на 2 или повече участника от една организация

Плащането се извършва по банков път, по проформа фактура, която ще получите по е-мейл след регистрацията. На посочената цена се начислява ДДС.

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:

За регистрация на повече участници, моля, пишете ни на office@masterevents.bg или се свържете с нас на:

 • Тел.: 02 469 03 83
 • Моб.: 0896 19 19 24
 • e-mail: office@masterevents.bg

Водещи обучението:

адв. Михаела Димитрова
Адв. Радостина Хаджиева

Адв. Михаела Димитрова е управляващ съдружник в Адвокатско д-во "Димитрова и Хаджиева". От 2012 год. до настоящия момент консултира европейски дружества, търгуващи он- и офлайн в рамките на Европейския съюз. През 2020 г. адв. Димитрова става автор на "Електронен наръчник за онлайн търговеца", включващ над 150 страници практически указания и съвети за онлайн търговците, покриващи въпроси от сферата на потребителското, конкурентото право, защитата на лични данни и търговските марки. Адв. Димитрова е провеждала множество семинари в областта на онлайн търговията и защитата на лични данни.

Адв. Радостина Хаджиева е управляващ съдружник в Адвокатско д-во „Димитрова и Хаджиева“. Специализира в областта на конкурентното и потребителското право, интелектуалната собственост, разрешителни и лицензионни процедури, както и сделки с недвижими имотиУчаствала е и в редица сделки с търговски дружества, извършващи дейност в страната и чужбина, в това число свързани с инвестиционни проекти. През последните години на своята професионална дейност адв. Хаджиева консултира преимуществено финансови институции, лизингови компании и онлайн търговци.

Семинарът е подходящ за:

✔ Доставчици на онлайн платформи за стоки и услуги,
✔ Доставчици на платформи за наемане, отдаване и продажба на движимо и недвижимо имущество.

✔ Доставчици на онлайн платформи за споделяне на съдържание и магазини за предлагане на приложения.
✔ ИТ разработчици на платформи и приложения за стоки и услуги.
✔ Търговци на стоки и услуги чрез платформи и онлайн пазари (хотели, къщи за гости, продавачи на движимо и недвижимо имущество, агенции за недвижими имоти, търговци на едро и дребно в платформи).
✔ Носители на авторски права и права на интелектуалната собственост.
✔ Предприемачи, планиращи да стартират някоя от изброените дейности.
✔ Юристи, управители, директори и мениджъри на лицата по предходните точки;.
✔ Рекламни компании, работещи с лицата по предходните точки.

Програма:

09.00 – 09.30 ч. Вход в онлайн платформата
09.30 – 11.10 ч. Учебна лекция 1
11.10 – 11.30 ч. Почивка
11.30 – 13.30 ч. Учебна лекция 2
13.30 – 14.00 ч. Дискусионен панел. Въпроси и отговори